Open dag 26 september 2019

De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest met de voorbereidingen van een Duurzaamheidspark in Oss, direct of indirect bent u, of uw organisatie, daar ook bij betrokken geweest of in geïnteresseerd geraakt.

Inmiddels maken wij grote vorderingen die we graag met u willen delen.

Zo zijn uit de omgevingsdialoog en de overige gesprekken die wij hebben gevoerd de volgende kernwaarden gedestilleerd waarbij met het ontwerp rekening gehouden is:

  • Behoud van de zichtlijnen in de polder;
  • Beperken zichthinder voor omwonenden;
  • Voorkomen van verlies van landbouwgronden;
  • Een ingetogen landschappelijke inpassing.

Voor de landschappelijke inpassing is opdracht gegeven aan een gerenommeerd bureau (Pouderoyen). De schetsen zullen medio september klaar zijn. De nadruk van het ontwerp komt te liggen op het zoveel mogelijk in stand houden van de zichtlijnen in de polder. Tevens wordt gekeken naar de mogelijkheid van het vrijhouden van de gronden die gelegen zijn binnen de bebouwde kom.

We willen onder de zonnepanelen gewassen gaan telen. Afhankelijk van het gewas zullen hiervoor deels lichtdoorlatende panelen worden gebruikt. Het gaat om gewassen die minder licht nodig hebben en soms ook beschermd moeten worden tegen teveel licht of andere weersinvloeden. De hoogte van de constructie wordt beperkt gehouden.

Voor de bepaling van de plantenkeuze en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek zijn contacten gelegd met de Landbouw Universiteit Wageningen en ir. Ton van Oostwaard van MyEarth. Er is reeds een kleine hoeveelheid planten geleverd die we onder de panelen kunnen laten opgroeien en waarmee de eerste testen gedaan kunnen worden.

Wij nodigen u uit om onze vorderingen te komen bekijken op donderdag 26 september tussen 11:00 en 17:00. Op de locatie aan de Mr van Coothstraat (akker tegenover industrieterrein het Wargaren) zullen we dan het landschapsontwerp toelichten en een prototype-opstelling plaatsen.

Wij hopen van u een positieve reactie te ontvangen en mogelijk nog wat suggesties te krijgen waarmee het plan verder verbeterd kan worden. U kunt in de genoemde periode vrij inlopen.

Graag vernemen wij of u van onze uitnodiging gebruik wilt maken.

Namens de initiatiefnemers Patrick en Jolanda Bekkers, Bestex Fabricage

Reacties zijn gesloten.